بازدید 10
مودیان مالیاتی بدانند

مودیان مالیاتی بدانند


دانستنی های مودیان

دانستنی های مالیاتی(قسمت اول) مودیان مالیاتی از قانون چگونه استفاده کنند؟
بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولت موظف به تحقق آنها است و اطلاع از قوانین و مقررات نیز یکی از حقوق شهروندان به شمار می رود که می باید از سوی نهادهای قانونگذار و مجری به شکل موثر دنبال گردد، از این رو پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور آگاهی و اطلاع رسانی پیرامون قوانین و مقررات مالیاتی به شکلی سلسله وار مبادرت به ارایه بخشی از قوانین مالیاتی می نماید.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، برقراری امنیت ، ارایه خدمات شهری ، آموزشی و خدمات امدادی و رفاهی تنها بخشی از وظایف دولت در برابر حقوق مردم است ، اما منابع مالی این خدمات از کجا تامین می شود؟ در بسیاری از کشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتی که از دولت دریافت می کنند وظایفی را هم بر عهده دارند که پرداخت مالیات به عنوان تامین کننده منابع مالی خدمات دولتی یکی از اصلی ترین آنها محسوب می شود. هر چند این رویه معقول از قدیم در کشور ما بدلیل اتکا به درآمدهای نفتی کمتر مورد توجه بوده ، اما خوشبختانه طی دهه های اخیر مورد تاکید دولتمردان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و حتی در رفتار اقتصادی مردم هم تاثیر گذاشته است که برای نمونه می توان به رشد ارایه اظهارنامه های مالیاتی در سال جاری اشاره کرد.

به گفته کارکنان ادارات مالیاتی اگرچه ارایه اظهارنامه از سوی مشمولان مالیات رشد چشمگیری داشته اما متاسفانه بسیاری از مراجعه کنندگان به دلیل عدم آگاهی از وظایف قانونی خود دچار مشکلاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی می شوند. این گزارش با استناد به قانون، مشمولان مالیاتی را معرفی کرده و به بیان وظایف آنها برای پرداخت مالیات به عنوان یک تکلیف شخصی برای تامین منافع ملی می پردازد.

مالیات و انواع آن مالیات به زبان ساده وجوهی است که دولت بر ای تامین هزینه های خود از اشخاص دریافت می کند ، به بیان دیگر مالیات مبلغی است که دولت بر اساس قانون و به منظور تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه از اشخاص ، شرکت ها و موسسات دریافت می کند. تقسیم بندی مالیات ها به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم عمده ترین نوع طبقه بندی در آمارهای دولتی در سطح بین المللی است که مالیات مستقیم دامنه وسیع تری نسبت به مالیات غیر مستقیم دارد.

در ساختار بودجه کشور ما نیز درآمدهای مالیاتی در طبقه بندی به دو گروه یاد شده تقسیم می شود. بر این اساس مالیات های غیر مستقیم شامل دو بخش مجزا تحت عناوین ذیل می باشد:
۱- مالیات بر تولید و واردات ،
۲- مالیات بر مصرف و فروش
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که از مودیان در هنگام تحصیل درآمد یا دارایی اخذ می شود. بر اساس قانون ، مالیات های مستقیم دارای دو بخش اصلی مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد است.

بخش مالیات بر دارایی شامل
:
مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خالی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر ارث و حق تمبر بود که در اصلاحات صورت گرفته در قانون مواد مربوط به مالیات سالانه املاک ، مالیات مستغلات مسکونی خالی و مالیات بر ارضی بایر حذف شد. بخش مالیات بر درآمد شامل:

مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف است.

مشمولان مالیات مستقیم بر اساس ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند
:
۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم قانون مالیات های مستقیم
۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

اما بر اساس ماده ۲ این قانون اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات نیستند:
۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی،
۲- دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود،
۳- شهرداری ها
وظایف قانونی مودیان مالیاتی
الف) وظایف اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل(

۱- صاحبان مشاغل براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه گروه عمده تقسیم می شوند گروه نخست مشاغلی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی (روزنامه و کل) می باشند، گروه دیگر شامل آن دسته از صاحبان مشاغل که مکلف اند دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) نگهداری نمایند و گروه سوم مشاغلی هستند که الزامی به نگهداری دفاتر قانونی و یا مشاغل ندارند. بنابراین صاحبان مشاغل بر حسب نوع فعالیتی که انجام می دهند باید نسبت به تهیه دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت حسب مورد قبل از شروع سال مالی جدید اقدام نموده و فعالیت های شغلی خود را در آن ثبت نمایند.

۲- صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را که شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه است تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی ارایه و مالیات متعلق را به نرخ ماده ۱۳۱ قانون محاسبه و پرداخت نمایند.

۳- مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت ارایه کنند.

۴- هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای ارایه اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به ارایه آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی شود اولین روز بعد از تعطیلی، موعد مقرر جهت ارایه اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

۵- ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.

۶- صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف ۴ ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. انجام این امر باعث خواهد شد تا از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی بهره مند گشته و مشمول ۱۰ درصد جریمه مقرر نیز نشوند. این حکم در مورد صاحبان مشاغل که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است نخواهد بود.

۷- در صورتیکه مودی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را بعنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید.

۸- هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم، مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

۱ در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغل بوده باشد

۲ در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد

۳ توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد
۹- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج از کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان خود، حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نماید، مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج از کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هرکدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

۱۰- اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص درآمد مودی به کلیه دفاتر اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مودی مالیات نیز مکلف به ارایه و ارائه آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود. همچنین بموجب ماده ۲۳۰ درصورتی که اسناد و مدارکی از مودی نزد اشخاص ثالث باشد اشخاص مذکور مکلف اند با مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و نیز اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. ب) وظایف اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات)

مکلف اند اظهارنامه و حساب سود و زیان و ترازنامه متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی به همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هریک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

برای تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلقه اشخاص مذکور به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم طرز محاسبه بدین قرار است، جمع درآمد شرکتها و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر متعارف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردیکه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

لازم به ذکر است اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اشخاص حقوقی بغیر از وظایفی که در بالا بدانها اشاره شد وظیفه کسر و پرداخت بموقع مالیاتهای تکلیفی را نیز بر عهده دارند که در ادامه بشرح آن خواهیم پرداخت. براساس ماده ۱۰۴ قانون مالیات ها وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند الف ماده ۹۵ مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی، داوری، مشاوره ای، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، هنرپیشگی، نقاشی، دلالی، حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد، ارائه خدمات اجاره ماشین آلات اداری و هر نوع کار ساختمانی و تاسیساتی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند ۵ درصد آن را بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی ارایه نمایند. چنانچه برای انجام امور فوق قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید ارایه نماید.

لازم به ذکر است بر اساس قانون مالیات های مستقیم در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کاملا از پرداخت مالیات معاف می باشد، کسر علی الحساب مالیات شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل ، منتفی می باشد. همچنین مودیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای برخورداری از تسهیلات و معافیت های قانونی ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشند.

دانستنی های مالیاتی(قسمت دوم)مودیان حقوق خود را بهتر بشناسند
بدون تردید با وضع و به اجرا درآمدن قوانین و مقررات در هر جامعه یک سری الزامات و تکالیف برای شهروندان آن ایجاد می شود به گونه ای که کلیه آحاد جامعه ملزم به رعایت اجرای قوانین وضع شده می باشند در مقابل اشخاص نیز با احترام گذاردن به روح قانون و اجرای صحیح آن از مزایا و حقوق خاصی برخوردار می گردند.

در این میان، قانون مالیات ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مودیان مالیاتی می توانند با انجام صحیح تکالیف خود از یک سری حقوق و امتیازات بهره مند گردند که بمنظور آشنایی هر چه بیشتر مودیان محترم در ذیل آنها را تحت عنوان منشور حقوق مودیان بیان خواهیم کرد. *

منشور حقوق مودیان مالیاتی

اصل اول)احترام و رفتار مناسب با مودی خط مشی سازمان امور مالیاتی کشور بر تکریم ارباب رجوع (مودیان) و رعایت حقوق اخلاقی و اجتماعی مردم استوار است. بنابراین حسن سلوک کارگزاران مالیاتی و رعایت جانب عدالت و انصاف درچارچوب قوانین و مقررات از مواردی است که سازمان تاکید فراوان بر آن دارد و کلیه ماموران مالیاتی موظف اند در برخورد با مودیان این اصل مهم را رعایت کنند.

اصل دوم) پرداخت مالیات طبق موازین قانونی این حق بموجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مودیان در نظر گرفته شده است که مضمون آن چنین است. ” هیچ مالیاتی گرفته نمی شود مگر بموجب قانون 

اصل سوم)تقاضای مشاوره مودی مالیاتی حق دارد به رایگان از خدمات مشاورانی که سازمان امور مالیاتی کشور جهت راهنمایی و پاسخ به سوالات آنها در ادارات امور مالیاتی به کار گمارده است استفاده کند.
اصل چهارم)رعایت عدالت در رسیدگی پرونده با وجود کوششها و تلاشهای فراوان توسط قانونگذار و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم، گاهی اوقات و در پاره ای از موارد بدلیل نارسایی و ضعف قانون حقوق بعضی از مودیان ضایع می شود.

در این میان خوشبختانه ماده ۲۵۱ مکرر نقش موثر و سازنده ای در جهت این نقیصه ایفا نموده است و به منزله یک عدالتخانه در وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود. بدین ترتیب مودی این حق را دارد که به صرف غیر عادلانه بودن مالیات به استناد مدارک و دلایل کافی شکایت نموده و تقاضای تجدید رسیدگی را نماید
.

اصل پنجم)دارا بودن حق وکیل یا نماینده مودی مالیاتی حق دارد به جای خود وکیل یا نماینده قانونی اش را با رعایت مقررات مربوطه به اداره امور مالیاتی بفرستد. ذکر این موضوع نیز ضروری است که بموجب قانون مالیات های مستقیم وکیل یا نماینده مودی نباید از کارکنان شاغل یا آماده به خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور باشند
اصل ششم)حق تصحیح و اصلاح اسناد و مدارک تسلیمی بموجب تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد با ارائه مدارک لازم ظرف یکماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی حسب مورد تسلیم نماید.

اصل هفتم)محرمانه بودن اطلاعات مودی در حین رسیدگی اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی می بایست اطلاعات شخصی مودیان را که در حین رسیدگی بدست می آورد محرمانه تلقی نمایند وگرنه طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.
اصل هشتم)کسب اطلاع معمولاً مودیان مالیاتی اوراق مالیاتی خود را:
۱-      از طریق ماموران و کارکنان سازمان امور مالیاتی دریافت می کنند ،
۲-      سازمان امور مالیاتی می تواند به منظور تحویل اوراق مالیاتی به مودیان از خدمات پستی استفاده نماید (ماده ۲۰۳ ق.م.م و تبصره های آن) ،
۳-      از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع مودی می رسد ،
۴-
مودی می تواند برای اطلاع از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات تصویر گزارش نهایی را از واحد مالیاتی دریافت نماید.
اصل نهم)اعتراض به مالیات مطالبه شده در صورتی که مودی به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده به وی معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. (ماده ۲۳۸ ق.م.م)

اصل دهم)برخورداری دادرسی بیطرفانه پیش از الزام به پرداخت مالیات مودیان مالیاتی می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص و در صورتی که با رییس امور مالیاتی به توافق نرسند با دادن اعتراض کتبی به برگ تشخیص، رسیدگی مجدد را از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست نمایند.

اصل یازدهم)انتخاب نماینده از سوی مودی مودی حق دارد یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب خود جهت شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی نماید. (بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م)

اصل دوازدهم)برخورداری از معافیت ها و تسهیلات قانونی مودیان مالیاتی در صورت ارائه بموقع اظهارنامه و انجام تکالیف قانونی می توانند از معافیت ها و تسهیلات قانونی برخوردار شوند
اصل سیزدهم)تقاضای تقسیط مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر بمدت ۳ سال تقسیط نمایند. این حق به صراحت در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است.
اصل چهاردهم)قائل بودن از برخورداری از حداقل معیشت برای مودی در چارچوب قانون مودی مالیاتی بموجب ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم این حق برایش لحاظ شده است که از اداره امور مالیاتی بخواهد در هریک از مراحل مختلف وصول و اجرا حق برخورداری از حداقل معیشت در چارچوب قانون و مقررات جاری برای او در نظر گرفته شود.

اصل پانزدهم)استراداد اضافه پرداخت مالیات مودی مالیاتی حق دارد از اداره امور مالیاتی بخواهد چنانچه به هر دلیل وجوهی اضافه بر میزان مالیات واقعی اش پرداخته است و نیز مبالغی که تحت عنوان خسارت وارده به اضافه پرداختی مزبور تعلق می گیرد را در مدت زمان مصرح در قانون به وی مسترد نماید.

اصل شانزدهم)تقاضای مفاصا حساب مالیاتی بموجب ماده ۲۳۵ ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خو را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی، مفاصا حساب مالیاتی تهبه و به مودی تسلیم کند.
اصل هفدهم)نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی بطور کلی مودیان مالیاتی از دو طریق می توانند اظهارنامه های مالیاتی خود را به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند.
نخست آنکه خود شخصا اظهارنامه مالیاتی را به ادارات امور مالیاتی ارائه و رسید دریافت نماید. (ماده ۱۷۷ ق. م.م)

دوم آنکه مودی حق دارد اظهارنامه و سایر اوراق مالیاتی که مکلف به ارائه آن می باشد را از طریق پست به اداره امور مالیاتی ارسال نماید.

دانستنی های مالیاتی (قسمت چهارم )نکات اساسی در مالیات بر درآمد مشاغل
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظر گرفته و عدم تعلق جریمه های احتمالی که قانونگذار برای آنان پیش بینی کرده می نماید. از این رو، در این بخش به اجمال به بیان پاره ای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد مشاغل می پردازیم.

اول:
اشخاص مشمول مالیات بر درآمد مشاغل شخص یا اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون نظیر:

فصل درآمد اجاره املاک- درآمد حقوق و … در ایران درآمد تحصیل کنند، پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشند.

دوم:
درآمد مشمول مالیات مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به استناد ماده ۹۴- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه و استهلاک مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک.
سوم:
تقسیم بندی صاحبان مشاغل بر اساس ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروههای زیر تقسیم می شوند:

الف-صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند.
ب-صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند.
ج-صاحبان مشاغلی که مشمول بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند، مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگهداری کنند.

الف:صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده ۹۵ بر اساس ماده ۹۶- صاحبان مشاغل موضوع بند فوق در دوازده گروه فهرست گردیده اند و از دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان شروع و به صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی خاتمه می یابد.

ب:صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده ۹۵ در ادامه مفاد ماده ۹۶ صاحبان مشاغل موضوع بند مذکور به نوزده گروه تقسیم گردیده که از صاحبان کارگاههای صنعتی شروع و به عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات ختم می گردد.

ج:صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵ تمامی صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) در زمره صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) می باشند.

چهارم:مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل به استناد ماده ۱۰۰ مودیان یا صاحبان مشاغل موضوع این فصل اعم از بند )الف) و (ب) و (ج) مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود ارائه و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نماید.

تبصره ۱- ماده ۱۰۰- در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحدی تولیدی ارائه نماید.

تبصره۲- ماده ۱۰۰- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ ارائه اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

پنجم:مهلت قانونی اعلام شروع فعالیت از سوی صاحبان مشاغل بر اساس تبصره۳- ماده ۱۷۷- صاحبان مشاغل مکلف اند، ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.
ششم:میزان معافیت به استناد ماده ۱۰۱- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر ارائه کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

شرط ارائه اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. چگونگی تخصیص معافیت موضوع ماده (۱۰۱) به واحدهای شغلی و مشارکتی و وراثتی بر اساس تبصره ماده مذکور: در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. – شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. – در صورت فوت احدی از شرکا وراث وی بعنوان قام مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

هفتم:تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل معمولا ماموران مالیاتی می توانند از دو طریق به تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل اقدام نمایند که عبارتند از:

۱-از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک صاحبان مشاغلی که مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل می باشند (مشاغل موضوع بند الف) و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) که مکلف به نگهداری دفاتر درآمد و هزینه می باشند در صورتیکه طبق آیین نامه تحریر دفاتر عمل نموده و نیز کلیه اصول و موازین و استانداردهای حسابداری را رعایت نمایند و اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه را به موقع به واحد مالیاتی ارائه نمایند، درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین می شود
۲- رسیدگی از طریق علی الراس استفاده از این روش با صراحت تمام در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است که به موارد آن در ذیل اشاره خواهد شد.

۱-      در صورتیکه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان ، حسب مورد، ارائه نشده باشد.

۲-      در صورتیکه مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید. در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

۳-      در صورتیکه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود مراتب کتبا با ذکر دلایل به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله می گردد. مودی می تواند ظرف یکماه با مراجعه به هیات مذکور رفع اشکال نماید.

هشتم:
محاسبه جرایم مودیان مشمول بند (الف) و (ب) ماده ۹۵ در صورت عدم ارائه اظهارنامه ۴۰ درصد اصل مالیات قطعی عدم ارایه دفاتر قانونی ۲۰ درصد اصل مالیات قطعی عدم ارایه حساب سود و زیان ۲۰ درصد اصل مالیات قطعی جریمه ۲،۵ درصدی اصل مالیات به ازاء هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات از تاریخ سررسید پرداخت مالیات مودیان شمول بند (ج) ماده (۹۵) در صورت عدم ارائه اظهارنامه ۱۰ درصد اصل مالیات جریمه ۲،۵ درصدی اصل مالیات به ازاء هر ماه تاخیر در پرداخت از تاریخ سررسید پرداخت مالیات.
در صورت عدم ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی علاوه بر تعلق جرائم فوق موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی می گردد.
۲- نحوه محاسبه جرایم مالیاتی آن دسته از مودیان بند الف و ب ماده (۹۵) ق.م.م که در موعد مقرر اقدام به ارائه اظهارنامه نموده اند ولی ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر قانونی نداده اند، جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور یعنی برای دو مورد فوق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات خواهد بود. شایان ذکر است در صورتیکه مودی حتی اگر در اظهارنامه حساب سود و زیان و ترازنامه را ارایه و قید نماید، مشمول جریمه بیست درصدی نمی گردد. هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادر را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
همچنین در صورتیکه اینگونه مودیان ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند ازچهل درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
نهم:
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مشاغل
تصویر شناسنامه و کارت ملی و کد پستی محل – تصویر اسناد مالکیت و صلح سرقفلی ، اجاره – تصویر مبایعه نامه یا قولنامه – تصویر پروانه کسب یا تولید – تصویر کارت بازرگانی یا کارت حق العملکاری در مورد بازرگانان و حق العملکاران
دهم: 
مدارک لازم جهت تمدید کارت بازرگانی و حق العملکاری (ماده ۱۸۶)
 تصویر کارت بازرگانی – صفحه مشخصات و صفحه تمدید کارت – تصویر کارت حق العملکاری- صفحه مشخصات و صفحه تمدید کارت – تصویر کارت ملی – تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل کارت 
یازدهم: 
مدارک لازم جهت استفاده از تسهیلات بانکی (تبصره ماده ۱۸۶)
نامه بانک – ارایه صورتحساب های مالی (ترازنامه ، سود و زیان) برای مودیان بند (الف) و (ج(

دانستنی های مالیاتی (قسمت پنجم) نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد حقوق
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده در قانون، موظف به انجام تکالیف قانونی خود می باشند. شایان ذکر است که عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی می گردد. لذا در ذیل به اهم وظایف مودیان مشمول مالیات بر درآمد حقوق با ذکر مواد قانونی و بندهای مهم آن خواهیم پرداخت.

اول:
اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق 
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. (ماده ۸۲ ق.م.م(

دوم:
درآمد مشمول مالیات حقوق
 درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. (ماده ۸۳ق.م.م(

سوم:
میزان معافیت 
بر اساس ماده ۸۴ تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده(۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود.

چهارم:
نرخ مالیات بر درآمد حقوق 
نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. (ماده ۸۵ ق.م.م(

پنجم:
تکلیف پرداخت کنندگان حقوق 
پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، مالیات را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند. (ماده ۸۶ ق.م.م)

ششم:
استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد 
حقوق اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات مستر خواهد شد مشروط به این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. (ماده ۸۶ ق.م.م)

هفتم:
درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق:
- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود. (بند ۵ ماده ۹۱ ق.م.م)

-
هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل (بند ۶ ماده ۹۱ ق.م.م(

-
وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن (بند ۹ماده ۹۱ ق.م.م(

- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد. (بند ۸ ماده ۹۱ق.م.م(

-
عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون (بند ۱۰ ماده ۹۱ ق.م.م)

-
خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. (بند ۱۱ ماده ۹۱ ق.م.م)

-
وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند (بند ۱۲ ماده ۹۱ ق.م.م)

-
مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون (بند ۱۳ ماده ۹۱ ق.م.م)

-
درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان (بند۱۴ ماده ۹۱ ق.م.م)

-
پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. (ماده ۹۲ ق.م.م)
هشتم:
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیات بر درآمد حقوق
- تصویر: سند مالکیت یا اجاره محل فعالیت
- تصویر: پروانه کسب یا پروانه تولید و
-
تصویر: شناسنامه و کارت ملی
- تصویر: لیست حقوق متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و اعلام تغییرات در ماههای بعد
نهم:
جرایم مالیاتی پیش بینی شده در فصل مالیات بر حقوق
۱- عدم ارایه لیست حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق در موعد مقرر و یا تسلیم بر خلاف واقع، موجب تعلق جریمه معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد. (ماده ۱۹۷ ق.م.م)

۲- عدم کسر و ایصال بموقع مالیات حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق، مشمول جریمه معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده، خواهد شد. (ماده ۱۹۹ ق.م.م)

دانستنی های مالیاتی (قسمت ششم) نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد املاک
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بی شک آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک شایانی به آنان درعمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظر گرفته می نماید. مضاف بر اینکه عدم انجام تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی نیز می گردد.
از این رو در این بخش به اهم وظایف مودیان مشمول مالیات بر درآمد املاک (که در مواد ۵۲ لغایت ۸۰ قانون مالیات های مستقیم آمده است) با ذکر مواد و بندهای مهم آن خواهیم پرداخت.

اول:
مشمولین مالیات بر درآمد املاک 
درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد. (ماده ۵۲ ق.م.م(

انواع مالیات بر درآمد املاک:
۱-      مالیات بر درآمد اجاره
۲-      مالیات نقل و انتقال املاک
دوم:
مالیات بر درآمد مستغلات (اجاره(
۱-      مالیات مستغلات یا اجاره دست اول
مالیاتی است که به درآمد املاک و مستغلاتی که از طرف مالک به اجاره واگذار می شود تعلق می گیرد، در واقع موجر مالک نیز می باشد.

۲
-      مالیات اجاره داری دست دوم:
هر گاه مستاجر محل مورد اجاره را به غیر به اجاره واگذار نماید، مشمول مالیات اجاره داری دست دوم می باشد، در واقع موجر مالک نمی باشد. درآمد مشمول مالیات مستغلات (اجاره دست اول) درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

سوم:
روش های تعیین مال الاجاره املاک:
۱- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود.

۲- در صورت عدم ارائه اجاره نامه رسمی مال الاجاره بر اساس املاک مشابه تعیین می شود. از ابتدای سال ۸۲ مال الااجاره املاک اعم از مسکونی و غیر مسکونی بر اساس ماده ۶۴ ق.م.م (دستورالعمل اجرایی و تقویم ارزش اجاری املاک) با در نظر گرفتن فاکتورهای: مساحت، قدمت، نوع کاربری- موقعیت جغرافیایی و … تعیین می گردد.

مال الاجاره دست دوم عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و اجاره پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

چهارم:
معافیت های پیش بینی شده
۱-      محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

۲-      درآمد شخص ناشی از اجاره از واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا یکصد و پنجاه متر مربع بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

۳-      مکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد اجاره معاف می باشند.

۴- شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که هر ساله سقف آن اعلام می گردد از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات می باشد.

مشمولان این ماده بایستی اظهارنامه موضوع ماده فوق را تکمیل و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ارائه دهند.

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

۵-      هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری را برای سکونت خویش اجاره نماید در احتساب درآمد مشمول مالیات، میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر می شود.

پنجم:
انواع مالیات نقل و انتقال املاک

- مالیات نقل و انتقال ملک

- مالیات انتقال حق واگذاری (سرقفلی
(-

-
مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش املاک

- مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه

الف) مالیات نقل و انتقال املاک نقل و انتقال املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد مشمول مالیات می گردند.

ب) مالیات انتقال حق واگذاری املاک (حقوق صنفی و سرقفلی) انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی صاحب حق به نرخ دو درصد درتاریخ واگذاری از طرف صاحب یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

تعریف حق واگذاری
:
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل
ج) مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش 
اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد املاک حاصل از ساخت و ساز فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

د) مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه 
دریافتی مالک یا مالکین بابت اعلام رضایت نسبت به انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) یا اجاره بدون انتقال سرقفلی و یا تغییر شغل، مشمول مالیات به نرخ دو درصد موضوع مواد ۷۸ و ۵۹ ق.م.م می باشد.

ششم:
مهلت ارایه اظهارنامه مودیان موضوع این فصل به استناد ماده ۸۰ ق.م.م مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد حق واگذاری محل تنظیم و تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ارایه و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نماید.
هفتم:
جرایم مالیاتی
۱-      عدم ارایه اظهارنامه در موعد مقرر ده درصد مالیات متعقله
۲-      عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر معادل 2.5 درصد مالیات به ازای هر ماه دیر کرد.
۳-      در صورتیکه مودیان موضوع ماده ۵۷، اظهارنامه خلاف واقع به ادارات امور مالیاتی ارایه نمایند علاوه بر مالیات متعلقه، یک برابر آن را نیز باید بعنوان جریمه پرداخت نمایند.
هشتم:
مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی هستند، نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخانقضای مهلت ارایه آن و نسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولا مکلف به ارایه اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت ارایه اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.
نهم:
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مستغلات
- تصویر سند مالکیت و بنچاق
- تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین
- تصویر پایان کار
- تصویر صورت مجلس تفکیکی
- تصویر اسناد اجاری (رسمی- عادی(
-
تصویر گواهی حصر وراثت (در صورت ورثه ای بودن ملک(
-
تصویر وکالتنامه در صورت مراجعه وکیل
دهم:
مدارک لازم جهت نقل و انتقال املاک (گواهی ماده ۱۸۷)
- استعلام دفاتر اسناد رسمی (با ذکر نام خریدار(
-
تصویر سند مالکیت و بنچاق
- تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار
- تصویر پایان کار
- تصویر پروانه تخریب و نوسازی و عدم خلاف در مورد املاک در دست ساخت
- تصویر صورت مجلس تفکیکی
- تصویر اسناد اجاری (رسمی- عادی(
-
تصویر گواهی حصر وراثت (در صورت ورثه ای بودن(
-
تصویر گواهی واریز مالیات بر ارث – تصویر وکالتنامه ( در صورت مراجعه وکیل(
-
تصویر مبایعه نامه یا قولنامه در خصوص انتقال حق واگذاری محل
به نقل از سایت سازمان امورمالیاتی

                                                                                  

 امروز 29 شهریور ماه 1398

چناچه شما دارای نرم افزار بارکد خوان در گوشی هوشمند خود هستید به راحتی می توانید با اسکن این کد به آدرس این صفحه دسترسی داشته باشید.

  • Condition image
  • دمای هوا

    loading...

  • وضعیت هوا

    loading...